Podatek od transakcji finansowych: przepisy dotyczące opodatkowania transakcji finansowych

W sprawie Podatku od transakcji finansowych wprowadzonego w Polsce od 1 stycznia 2021 roku, pojawiło się wiele niejasności i kontrowersji. Przepisy regulujące ten podatek ulegały zmianom, co wprowadzało jeszcze większe zamieszanie w środowisku finansowym. W artykule przedstawiamy przepisy dotyczące opodatkowania transakcji finansowych oraz wyjaśniamy najistotniejsze kwestie.

1. Co to jest Podatek od transakcji finansowych?

Podatek od transakcji finansowych (PTF) jest nowym podatkiem wprowadzonym w Polsce od 1 stycznia 2021 roku. PTF naliczany jest od wartości transakcji dokonywanych w ramach rynku finansowego (np. zakupu i sprzedaży akcji, obligacji, kontraktów terminowych czy walut). Wysokość podatku wynosi 0,0366% wartości transakcji.

2. Kto jest zobowiązany do zapłacenia Podatku od transakcji finansowych?

Zgodnie z ustawą o Podatku od transakcji finansowych, podatek ten obowiązuje osoby fizyczne i prawne dokonujące transakcji na rynku finansowym. Nie ma znaczenia, czy transakcja została dokonana na giełdzie papierów wartościowych, rynku walutowym czy alternatywnym rynku inwestycyjnym.

3. Czy istnieją wyłączenia od opodatkowania Podatkiem od transakcji finansowych?

Tak, istnieją wyłączenia od opodatkowania PTF. Jednym z nich jest transakcja, w której co najmniej jedna ze stron jest podmiotem zwolnionym z podatku VAT. Ponadto, z podatku PTF zwolnione są transakcje dotyczące akcji i obligacji emitowanych przez organy państwowe, transakcje o charakterze wyłącznie spekulacyjnym oraz transakcje dokonywane przez podmioty funkcjonujące w ramach rynków regulowanych poza terytorium Polski.

4. W jaki sposób naliczany jest Podatek od transakcji finansowych?

PTF jest naliczany automatycznie przez domy maklerskie, banki czy inne instytucje finansowe, które pośredniczą w transakcjach na rynku finansowym. Podatnik ma obowiązek zapłacić podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał transakcji.

5. Jakie mogą być konsekwencje niewpłacenia Podatku od transakcji finansowych?

Niewpłacenie PTF grozi karą w wysokości 100% zaległego podatku. Ponadto, instytucje finansowe, które pośredniczą w transakcjach, mają obowiązek przekazywać organom skarbowym informacje o dokonywanych transakcjach i wysokości PTF.

Podatek od transakcji finansowych jest tematem, który wciąż budzi wiele emocji i kontrowersji w środowisku finansowym. Dzięki przepisom regulującym ten podatek, pojawiła się większa przejrzystość w zakresie opodatkowania transakcji finansowych. Niemniej jednak, wciąż wiele osób zwraca uwagę na braki w jego budowie oraz na potrzebę doprecyzowania niektórych kwestii.

Możesz również polubić…