Podstawowe informacje i aspekty prawne zamówień publicznych

Jedną z szans na rozwój własnej firmy jest rozpoczęcie współpracy z sektorem publicznym. Czym są zamówienia publiczne i jakie warunki trzeba spełnić, żeby podpisać umowę z podmiotem publicznym?

 

Zamówienia publiczne – podstawowe informacje

Zamówienia publiczne stanowią część finansów publicznych. Są to szczegółowe wytyczne obejmujące zasady rozporządzania środków publicznych. Definiują m.in. procedury wyłaniania wykonawców oraz zawierania umów.

Czego dotyczą zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówień publicznych może być usługi, ale też roboty budowlane i dostawy. Ponadto podlegają one specjalnym wytycznym – zarówno zleceniodawca jak i wykonawca muszą spełnić odpowiednie wymogi. Główne zasady dotyczące zamówień publicznych można znaleźć w aktualnym Prawie zamówień publicznych. W pewnych przypadkach wytyczne są mniej restrykcyjne – chodzi o przypadki zamówień związanych z obronnością lub usługami społecznymi do określonych kwot zleceń.

W zamówieniach publicznych uczestniczyć mogą osoby fizyczne i prawne (spółki z ograniczona odpowiedzialnością, spółki akcyjne, czy fundacje). Zamówienia mogą realizować też jednostki, które nie posiadają osobowości prawnej – np. spółki osobowe.

Aspekty prawne – z czym warto się zapoznać?

Najważniejszym dokumentem dotyczącym zamówień publicznych jest ustawa Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze. Ustawa określa m.in. progi kwotowe dla zamówień czy wzory ogłoszeń. Nie jest to jednak jedyny akt prawny, z którym warto się zapoznać, aby przygotować się do współpracy z sektorem publicznym. Niektóre kwestie zamówienia publiczne można odnaleźć choćby w kodeksie cywilnym, ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie o finansach publicznych. Szczegółowe wytyczne znajdują się również w m.in. kodeksach: postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego i spółek handlowych. Warto też zapoznać się z odpowiednimi fragmentami prawa budowlanego, ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Możesz również polubić…