Prawa osób niepełnosprawnych w kontekście prawa rodzinnego: ochrona praw osób niepełnosprawnych w zakresie prawa rodzinnego

Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne, jednakże w kontekście prawa rodzinnego, niekiedy ich prawa mogą zostać naruszone. W niniejszym artykule przedstawiamy, jakie prawa przysługują osobom niepełnosprawnym w kontekście prawa rodzinnego oraz jakie środki ochrony są im dostępne.

Prawa osób niepełnosprawnych w prawie rodzinnym

Osoby niepełnosprawne mają prawo do zawierania związków małżeńskich, jak również do korzystania z instytucji przysposobienia, adopcji czy innych form opieki, takich jak kuratela. Dodatkowo, prawo do posiadania dzieci i zapewnienia im opieki również przysługuje osobom niepełnosprawnym. Przepisy prawa rodzinnego nie pozwalają na dyskryminację ze względu na niepełnosprawność, a w razie naruszenia tych praw, osobie niepełnosprawnej przysługują stosowne środki ochrony.

Ochrona praw osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na naruszenia swoich praw w kontekście prawa rodzinnego. Mogą one spotkać się ze zwiększoną trudnością w uzyskaniu zgody na zawarcie małżeństwa czy adopcję dziecka. Dodatkowo, osoba niepełnosprawna może być pozbawiona prawa do opieki nad dzieckiem, zwłaszcza gdy pozostaje z nią w trudnej sytuacji życiowej.

W takich przypadkach, osobie niepełnosprawnej przysługuje pomoc ze strony osoby bliskiej lub kuratora. Kurator jest osobą wyznaczaną przez sąd, który zabezpiecza interesy osoby niepełnosprawnej w przypadku braku samoistnej zdolności do czynności prawnych. Dodatkowo, osoba niepełnosprawna może pozyskać także pomoc psychologa lub pracownika socjalnego.

Warto również wiedzieć, że w przypadku naruszenia praw osoby niepełnosprawnej, istnieje możliwość skierowania sprawy do sądu. Właściwym organem do rozpatrzenia takiej sprawy jest sąd rodzinny i nieletnich lub sąd pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podsumowanie

Prawa osób niepełnosprawnych w kontekście prawa rodzinnego są chronione, a w przypadku naruszenia, przysługuje im pomoc i ochrona ze strony odpowiednich organów. Osoby niepełnosprawne mają takie same prawa jak osoby pełnosprawne, a ich niepełnosprawność nie może stanowić przyczyny dyskryminacji w kontekście prawa rodzinnego.

Możesz również polubić…