Prawo administracyjne a gospodarka przestrzenna: przepisy dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenów

PRAWO ADMINISTRACYJNE A GOSPODARKA PRZESTRZENNA: PRZEPISY DOTYCZĄCE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

Wprowadzenie

Gospodarka przestrzenna jest dziedziną, która zajmuje się planowaniem, projektowaniem, organizowaniem oraz zarządzaniem przestrzenią i zasobami naturalnymi. W Polsce na jej rozwój wpływają głównie przepisy prawa administracyjnego dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenów. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i omówimy najważniejsze przepisy regulujące procesy związane z planowaniem przestrzennym oraz zagospodarowaniem terenów.

1. Planowanie przestrzenne – jakie przepisy je regulują?

Planowanie przestrzenne w Polsce jest uregulowane przez ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Główne cele tej ustawy to zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz ochrona środowiska naturalnego. Planowanie przestrzenne jest wymagane, aby umożliwić racjonalne zagospodarowanie terenów oraz zapobiec konfliktom związanym z wykorzystaniem przestrzeni.

2. Zagospodarowanie terenów – jakie przepisy je regulują?

Zgodnie z przepisami prawa administracyjnego, gmina jest organem odpowiedzialnym za kształtowanie przestrzeni i zagospodarowanie terenów. Przy realizacji takiego zadania ważne jest, aby działać zgodnie z zasadami i przepisami prawa. Do najważniejszych przepisów dotyczących zagospodarowania terenów należą:

– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.) – reguluje kwestie związane z dzierżawą, sprzedażą i wynajmem nieruchomości.

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) – stanowi, że zadaniem gminy jest sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego (PZP), który określa zasady i warunki zabudowy oraz zagospodarowania terenów.

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 558 z późn. zm.) – reguluje kwestie związane z ochroną przyrody i zasobów naturalnych.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego – jakie są jego elementy?

Plan zagospodarowania przestrzennego (PZP) to dokument, który zawiera zasady i warunki zagospodarowania terenu oraz zabudowy. Gmina jest zobowiązana do jego opracowania i uaktualniania. Elementy PZP to:

– opis stanu faktycznego i prawnego terenów objętych planem,
– koncepcja przestrzenna obejmująca zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę przestrzenną,
– przedmiot, cel, zakres i sposób realizacji PZP,
– program uwzględniający zadania inwestycyjne, realizowane przez podmioty publiczne i prywatne,
– zasady i kryteria zabudowy oraz zagospodarowania terenów wraz z planem sieci uzbrojenia technicznego,
– opis sposobu i skutki oddziaływania planu na środowisko,
– wykaz dokumentów stanowiących podstawę opracowania PZP.

4. Aktywność inwestycyjna – jakie przepisy należy przestrzegać?

Aktywność inwestycyjna na terenach objętych planem zagospodarowania przestrzennego regulowana jest przez wiele przepisów, w tym m.in. ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1496 z późn. zm.). Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady dotyczące wymogów dotyczących pozwolenia na budowę oraz opiniowania projektów budowlanych przez organy administracji państwowej.

5. Podsumowanie

Gospodarka przestrzenna jest istotnym elementem planowania rozwoju kraju. W Polsce działa wiele instytucji, które zajmują się planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem terenów. Główne przepisy regulujące te procesy to ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie przyrody. W ramach tych przepisów działa organ gminy, którego zadaniem jest sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz kontrolowanie aktywności inwestycyjnej na terenie gminy. Wszystkie działania związane z gospodarką przestrzenną muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, aby zapewnić trwały i zrównoważony rozwój kraju oraz ochronę środowiska naturalnego.

Możesz również polubić…