Przestępstwa seksualne: gwałt, molestowanie, pornografia dziecięca

W dzisiejszych czasach problem przestępstw seksualnych stał się coraz bardziej rażący i powszechny.

1. Co to są przestępstwa seksualne?
Przestępstwa seksualne to zachowania o charakterze seksualnym, które są przeciwne prawu i moralności i naruszają godność człowieka. Mogą być popełniane przez osoby dorosłe w stosunku do innych osób dorosłych, jak również w stosunku do dzieci.

2. Gwałt
Gwałt to jedno z najcięższych przestępstw seksualnych. Polega na stosunku płciowym bez zgody drugiej osoby lub ze zgody wyrażonej pod wpływem przymusu lub przymuszania. Gwałt stanowi bardzo poważne naruszenie godności i fizycznego oraz psychicznego zdrowia ofiary.

– Według badań, w Polsce około co druga kobieta doświadczyła przemocy seksualnej.
– Ofiary gwałtu często borykają się z trudnościami w relacjach i cierpią na zaburzenia psychiczne.
– W Polsce w 2019 roku odnotowano 895 zgłoszeń o przestępstwach przeciwko wolności seksualnej, w tym 190 dotyczyło gwałtu.

3. Molestowanie seksualne
Molestowanie seksualne to zachowanie o charakterze seksualnym, polegające na pozbawieniu osoby poczucia bezpieczeństwa poprzez niechciane dotykanie, uwagi o charakterze seksualnym, patrzenie czy też żądania udziału w działaniach o charakterze seksualnym. Molestowanie może dotyczyć osób w różnym wieku, w tym dzieci.

– W Polsce co piąta osoba była ofiarą molestowania seksualnego.
– Zdaniem specjalistów, skutkiem molestowania seksualnego mogą być m.in. zaburzenia emocjonalne, izolacja, problemy z postrzeganiem siebie i relacjami z innymi ludźmi.
– W 2019 roku w Polsce odnotowano 1949 przestępstw związanych z molestowaniem seksualnym.

4. Pornografia dziecięca
Pornografia dziecięca to każde przedstawienie graficzne, fotograficzne, filmowe lub inne nagranie, w których występuje osoba poniżej 18 roku życia w akcie lub sytuacji o charakterze seksualnym. Jest to jedno z najpoważniejszych przestępstw seksualnych, które wcale nie musi polegać na bezpośrednim kontakcie seksualnym z dzieckiem.

– W 2019 roku w Polsce odnotowano aż 606 przypadków produkcji, rozpowszechniania i posiadania pornografii dziecięcej.
– Konsekwencje dla ofiar pornografii dziecięcej są bardzo poważne i obejmują m.in. trudności w nauce, zaburzenia emocjonalne, lęk i niepewność, a także trudności w nawiązywaniu kontaktów.

5. Walka z przestępstwami seksualnymi
Walka z przestępstwami seksualnymi wymaga stosowania różnorodnych metod, jak np. edukacja, prewencja, ochrona ofiar oraz ściganie sprawców. Istotne jest także uświadamianie społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z tego typu przestępstw oraz działanie na rzecz tolerancji zero wobec zachowań o charakterze seksualnym, które naruszają godność człowieka.

– Stowarzyszenia zajmujące się walką z przestępstwami seksualnymi prowadzą różnorodne kampanie informacyjne oraz szkolenia dla rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży.
– Ważne są także działania podejmowane przez służby odpowiedzialne za zwalczanie przestępstw seksualnych, takie jak np. monitorowanie Internetu czy też prowadzenie śledztw.
– Działania te są szczególnie ważne w kontekście ochrony dzieci, które stanowią najbardziej narażoną grupę na tego typu przestępstwa.

Możesz również polubić…