Przestępstwo i przestępczość: definicje i klasyfikacje

Wprowadzenie
Przestępstwo i przestępczość to pojęcia, które są powszechnie używane i mają znaczenie prawnie regulowane. Jednakże ich definicje i klasyfikacje mogą stanowić dla wielu osób trudność. W tym artykule przedstawimy podstawowe definicje i klasyfikacje przestępstw oraz przestępczości.

Definicje
Przestępstwo to zachowanie sprzeczne ze społecznie uznanymi normami prawnymi, zagrożone karą przez prawo. Przestępstwo to także czyn zabroniony, który może być poddany karze. Przestępczość z kolei to całokształt zachowań naruszających przepisy prawa karnego. Przestępczość to także zorganizowane działania zmierzające do popełniania przestępstw.

Rodzaje przestępstw
Przestępstwa można klasyfikować na wiele różnych sposobów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

1. Ze względu na surowość zagrożonej kary:
– przestępstwa zagrażające karą pozbawienia wolności (np. zabójstwo, gwałt)
– przestępstwa zagrażające karą grzywny (np. kradzież, oszustwo)
– przestępstwa drobne (np. wykroczenia)

2. Ze względu na stopień popełnionej szkodliwości:
– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, ciężkie uszkodzenie ciała)
– przestępstwa przeciwko wolności i nietykalności cielesnej (np. pobicie, uprowadzenie)
– przestępstwa przeciwko mieniu (np. kradzież, oszustwo)
– przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu (np. zakłócanie porządku publicznego, przestępstwa narkotykowe)
– przestępstwa przeciwko moralności publicznej (np. czyny pornograficzne, plagiat)

3. Ze względu na cel przestępstwa:
– przestępstwa korupcyjne (np. łapownictwo, przekupstwo)
– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu kraju (np. szpiegostwo, terroryzm)
– przestępstwa przeciwko państwu i jego interesom (np. wojna hybrydowa, przestępstwa skarbowe)

Podsumowanie
W artykule przedstawiliśmy główne definicje przestępstwa i przestępczości oraz omówiliśmy najważniejsze klasyfikacje przestępstw. Pamiętajmy, że przestępstwo to zachowanie sprzeczne z normami społecznymi i prawnymi, które może być poddane karze. Przestępczość to z kolei całość zachowań naruszających przepisy prawa karnego. Wszystkie zachowania przestępcze należy zgłaszać organom ścigania, aby zapewnić bezpieczeństwo społeczne.

Możesz również polubić…