Umowy cywilne: rodzaje, zawieranie i skutki prawne

Rodzaje umów cywilnych – co warto wiedzieć?

W Polsce, zgodnie z kodeksem cywilnym, umowy cywilne stanowią podstawowy sposób uregulowania stosunków między obywatelami. O ile umowy zawarte pomiędzy osobami fizycznymi są nazywane umowami cywilnymi, o tyle w przypadku umów między przedsiębiorcami stosujemy określenie umowy handlowe. Na czym polega istota umów cywilnych i jakie są ich rodzaje?

Rodzaje umów cywilnych – czym się różnią?

Podstawowym rozróżnieniem umów cywilnych jest ich podział według funkcji, jakie pełnią w życiu obywatela. Do najczęściej stosowanych umów cywilnych zalicza się:

– umowa kupna-sprzedaży – umowa ta reguluje sprzedaż określonego przedmiotu, na określony czas i za określoną cenę.

– umowa najmu – umowa, na mocy której jeden z kontrahentów oddaje w najem określony przedmiot, a drugi w zamian za wynajem określonego lokalu dysponuje prawem do korzystania z tego, co zostało najemcę oddane.

– umowa zlecenia – umowa cywilna, na mocy której jedna ze stron zobowiązuje się do dokonania określonych czynności na rzecz drugiej strony.

– umowa o pracę – umowa regulująca kwestię zatrudnienia określonej osoby w określonym charakterze pracy na określony czas, za określone wynagrodzenie.

Zawieranie umów cywilnych i ich skutki prawne

Zawarcie umowy cywilnej wymaga zazwyczaj zgody obydwu kontrahentów, na którą składa się określenie czasu, miejsca i formy jej zawarcia. W Polsce umowy cywilne mogą być zawierane zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej.

Zawarcie umowy cywilnej pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych, w tym między innymi:

– powstanie zobowiązania do określonego czynu lub świadczenia,

– określenie odpowiedzialności stron za ewentualne zaniedbania lub nieprzestrzeganie ustaleń,

– uregulowanie kwestii dotyczących ceny, płatności i sposobu wykonania umowy,

– wymaganie uiszczenia określonych opłat za wykonanie danej umowy.

Podsumowanie

Umowy cywilne stanowią ważne narzędzie regulowania stosunków między obywatelami w naszym kraju. Istnieją różne ich rodzaje, zależne od funkcji, jakie spełniają w życiu ludzi. Zawarcie umowy cywilnej wiąże się z określonymi skutkami prawymi i odpowiedzialnością za wykonanie uzgodnień między stronami.

Możesz również polubić…