Zasady działania administracji publicznej: podstawowe zasady, którymi powinna kierować się administracja publiczna

Administracja publiczna przede wszystkim musi działać zgodnie z prawem i zasadami etycznymi. Wpływa to na zaufanie obywateli do państwa oraz poziom przejrzystości i uczciwości działań władzy. W tym artykule przedstawimy podstawowe zasady, którymi powinna kierować się administracja publiczna.

1. Legalność działań administracji publicznej
Legalność działań administracji publicznej polega na tym, że wszystkie działania muszą być oparte na przepisach prawa. Administracja publiczna powinna wdrażać ustawy i rozporządzenia zgodnie z ich literą i duchem. Zasada ta sprawia, że obywatele mają prawo oczekiwać, że instytucje państwowe będą postępować zgodnie z prawem i że mogą liczyć na ochronę praw i wolności.

2. Dążenie do celów społecznych
Administracja publiczna musi działać dla dobra społeczeństwa. Administracja winna dążyć do dobrych wyników w dziedzinie polityki publicznej, zgodnych z oczekiwaniami obywateli. W celu realizacji tego zadania, administracja publiczna powinna regularnie zbierać informacje o potrzebach społeczeństwa i odpowiednio adaptować swoje działania.

– W celu spełnienia celów administracja publiczna powinna mieć na uwadze, że działa dla dobra obywateli i dlatego powinna działać w sposób taki, który zapewni jak największe zadowolenie dla jak największej liczby osób.
– Aby organy administracji publicznej były w stanie wypełnić swoją funkcję na rzecz ludzi, muszą regularnie zbierać informacje o potrzebach i oczekiwaniach społeczeństwa.

3. Otwartość i przejrzystość działań
Administracja publiczna powinna działać otwarcie i przejrzyście, aby zapewnić obywatelom pełen i łatwy dostęp do informacji publicznych, decyzji oraz innych dokumentów związanych z działalnością państwa. W sytuacji, gdy administracja publiczna otrzymuje prośbę o udostępnienie informacji, powinna ją niezwłocznie udostępnić, o ile nie zostały spełnione podstawowe wymagania ochrony prywatności czy bezpieczeństwa.

– Otwartość w działaniach administracji publicznej może przyczynić się do zwiększenia zaufania obywateli do państwa oraz zwiększenia przejrzystości i uczciwości działań władzy.
– Udostępnianie informacji publicznej to obowiązek administracji publicznej, który może zapewnić obywatelom łatwy dostęp do poufnych lub ciekawych informacji.

4. Uczciwość i etyka
Administracja publiczna powinna działać zgodnie z zasadami etyki, dbać o uczciwe postępowanie wobec obywateli oraz należytą staranność i rzetelność w wykonywaniu swoich obowiązków. Niedopuszczalne jest korzystanie z władzy publicznej w celu osiągnięcia prywatnych korzyści lub szkody dla innych osób czy firmy.

– Uczciwe postępowanie wobec obywateli to podstawa dobrej relacji pomiędzy władzą a społeczeństwem.
– Administracja publiczna, dzięki swojemu zaangażowaniu etycznemu może inspirować i wzmacniać wartości moralne w społeczeństwie.

5. Kompetencje i profesjonalizm
Przede wszystkim administracja publiczna powinna działać na podstawie wiedzy i kompetencji. Osoby w nią zaangażone powinny być wykształcone, wytrenowane i zdawać sobie sprawę z wzajemnych powiązań przepisów prawnych, decyzji sądowych i postaw etycznych. Administracja publiczna powinna działać doświadczonymi specjalistami, którzy potrafią znaleźć rozwiązania na aktualne problemy.

– Kompetencje to podstawa w działaniu administracji publicznej i pomagają w realizacji celu działania jakim jest zaspokojenie interesów obywateli.
– Administracja publiczna musi zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin w celu skutecznego działania.

Możesz również polubić…