Odpowiedzialność pracodawcy: odszkodowania, ubezpieczenie pracowników

W Polsce istnieją przepisy regulujące odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom. W przypadku takich szkód, pracownik może dochodzić odszkodowania. Istnieją również obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń pracowników. Poniżej przedstawiamy informacje na temat odpowiedzialności pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom oraz obowiązkowych ubezpieczeń.

1. Przepisy regulujące odpowiedzialność pracodawcy

Kodeks cywilny precyzuje, że pracodawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone pracownikom w toku ich wykonywania pracy bądź w związku z nią. Szkody takie mogą wynikać z wypadków przy pracy, błędów popełnionych przez pracowników, ale również z niewłaściwych warunków w miejscu pracy, np. z braku oznaczenia niebezpieczeństw.

Pracownik, któremu wyrządzono szkodę w trakcie wykonywania pracy, ma prawo do dochodzenia odszkodowania. Warto pamiętać, że w przypadku działań pracowników wyrządzających szkodę, pracodawca może pozwolić sobie na pomniejszenie odszkodowania z powodu winy pracownika.

2. Obowiązkowe ubezpieczenia pracowników

Obecnie pracodawcy mają obowiązek ubezpieczać swoich pracowników od wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. W przypadku braku takiego ubezpieczenia, pracownik może dochodzić odszkodowania z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym również osób zatrudnionych w charakterze wolontariuszy.

Niektórzy pracodawcy decydują się na dobrowolne ubezpieczenia swoich pracowników, np. od nieszczęśliwych wypadków.

3. Rodzaje ubezpieczeń

Obowiązkowe ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodowych dotyczy zarówno pracowników stałych, jak i tymczasowych, a także osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.

W ochronę wypadkową wlicza się wszystkie wypadki, które mają miejsce w związku z pracą wykonywaną na rzecz pracodawcy. Są to zarówno wypadki w miejscu pracy, jak i poza nim.

Ubezpieczenie od chorób zawodowych obejmuje choroby, które powstają w wyniku wykonywanej pracy i które zostały uznane za choroby związane z pracą.

4. Jak zgłosić szkodę?

Pracownik, który doznał szkody w związku z wykonywaną pracą, powinien niezwłocznie poinformować o tym pracodawcę. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, zwrócić się do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania oraz udzielić pracownikowi pomocy w postaci zapewnienia opieki medycznej.

Jeśli pracownik nie zgłosi szkody w ciągu 30 dni od jej wystąpienia, może mieć utrudnioną możliwość dochodzenia odszkodowania.

5. Podsumowanie

Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Pracownik może dochodzić odszkodowania za wyrządzone szkody, a pracodawca ma obowiązek ubezpieczać pracowników od wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Obowiązek ten dotyczy zarówno pracowników stałych, jak i tymczasowych. W przypadku szkod w związku z pracą, pracownik powinien jak najszybciej poinformować o tym pracodawcę, który ma obowiązek podjąć odpowiednie kroki.

Możesz również polubić…